Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych udostępnionych w znajdujących się na stronie internetowej www.uck-agency.pl formularzach kontaktowych jest spółka UCK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczyny 2, 02-713, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000773050, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213857460, REGON 38263050600000.
 2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@uck-agency.pl.
 3. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Na Państwa żądanie Administrator dostarczy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 4. Mają Państwo prawo żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia swoich danych (tzw.„prawo do bycia zapomnianym”).
 6. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy zakwestionujecie Państwo prawidłowość przetwarzanych danych przez Administratora Danych Osobowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
 8. W każdej chwili mogą Państwo zażądać od Administratora przeniesienia Państwa danych.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.uck-agency.pl w celu nawiązania kontaktu i wymiany korespondencji, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli wyrażona przez Państwa zgoda.
 10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przed datą jej cofnięcia.
 11. Państwa dane przetwarzamy do czasu zakończenia wymiany korespondencji i w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, jeżeli nie skutkuje ona zawarciem umowy; w sytuacji gdy wymiana korespondencji skutkować będzie zawarciem umowy przetwarzanie danych będzie odbywało się w okresie koniecznym do jej wykonania oraz w okresie niezbędnym do wypełnienia innych prawnie uzasadnionych obowiązków Administratora Danych Osobowych;
 12. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza Państwa danych osobowych innym podmiotom, bez Państwa wyraźnej zgody. Wyjątek stanowi udostępnienie danych osobowych organom publicznym na podstawie przepisów szczególnych.
 13. W przypadku stwierdzenia przez Państwa naruszenia ochrony Państwa danych osobowych bądź przetwarzania Państwa danych niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Formularz kontaktowy

 1. Korzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego wymaga udzielenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku zwrócenia się za jego pośrednictwem z zapytaniem ofertowym także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach handlowych i marketingowych.
 2. Niewyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych skutkuje pozostawieniem wiadomości Użytkownika, zawierającej zapytanie ofertowe bez odpowiedzi ze strony Administratora Danych Osobowych, który usunie przesłaną wiadomość niezwłocznie po jej otrzymaniu.